Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych

Na podstawie art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) pragniemy poinformować Państwa, że:
1) współadministatorami Pani/Pana danych osobowych są:
Nieruchomości WIELUŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą: 54-130 Wrocław, BULW. IKARA 26 /3U, NIP 8943062964, nr REGON 36171136500000, KRS 0000561303, ADVICE Nieruchomości Magdalena Orłowska, ul. L. Rydygiera 16/1, 50-249 Wrocław, NIP: 8871646821.
2) współadministratorzy nie powołali wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ani żaden z administratorów nie powołał go indywidualnie;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

Cel przetwarzania. Podstawa prawna i okres przechowywania danych

  • Prawidłowe wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przez okres obowiązywania umowy,
  • W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratorów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata),
  • W celu rozliczeń podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratorów (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej),
  • W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • W przypadku wyrażenia zgody – w celu marketingu bezpośredniego usług administratorów Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do czasu wycofania zgody.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) współadministratorów, podmioty, którym współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe), podmioty świadczące obsługę prawną współadministratorów;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6) ma Pani/Pan prawo do: żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez współadministratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
10) W związku z faktem, że współadministratorzy działają w konsorcjum, którego celem jest wspólna obsługa klientów na rynku nieruchomości:
a) dane osobowe pozyskiwane są przez jednego współadministratora i przekazywane drugiemu. W związku z tym, wypełniając obowiązek z art.14 RODO, informujemy, że w przypadku zawarcia umowy z jednym ze współadministatorów, dane osobowe są przekazywane drugiemu współadministratorowi;
b) w ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
W szczególności uzgodniliśmy, że:

  • każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich współadministratorów,
  • obowiązek informacyjny wypełniany jest poprzez przekazanie na trwałym nośniku klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 i 14 RODO na etapie zbierania danych (przed podpisaniem umowy pośrednictwa) lub w stosunku do konsumentów zgodnie z dyspozycją art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta poprzez umieszczenie jej na stronach www współadministratorów, tj. odpowiednio na stronie: www.advice.wroc.pl oraz www.wielunski.pl,
  • każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania wszystkich praw podmiotu danych osobowych oraz odpowiada za zrealizowanie żądań podmiotu danych osobowych. To oznacza, że w każdym przypadku współadministrator przekaże żądanie wykonania praw podmiotu danych osobowych współadministratorowi który przetwarzał dane osobowe,
  • nie został ustanowiony wspólny punkt kontaktowy. W sprawach danych osobowych można się kontaktować z każdym ze współadministatorów z osobna.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.